Det er flere svært alvorlige straffbare forhold som har strafferamme på mellom fem til ti års fengsel som etter dagens regelverk ikke kan gi grunnlag for å vurdere om innreise eller opphold bør nektes. Dette gjelder for eksempel straffbare handlinger knyttet til tvangsekteskap, menneskehandel og kjønnslemlestelse, og oppfordring til terrorhandlinger.

– Regjeringen foreslo derfor å endre utlendingsloven slik at utlendinger som tidligere er straffet i utlandet eller ilagt særreaksjon for et forhold som etter norsk lov kan føre til fengselsstraff i fem år eller mer, skal kunne vurderes bortvist uavhengig av hvor langt tilbake i tid forholdet ligger. Vi er glade for at Stortinget deler vårt syn på denne saken, sier Kallmyr.

Lovendringen var en del samarbeidsavtalen og avtalen om gjennomføringspunkter på utlendingsfeltet mellom Høyre, Kristelig Folkeparti, Venstre og Fremskrittspartiet.