Tannhelsefeltet styrkes ytterligere i nytt forslag til statsbudsjett 2014

– En økning med 55 millioner kroner på toppen av de 40 millionene som lå i det opprinnelige forslaget er gode nyheter for pasientene, fastslår tannlegenes president Camilla Hansen Steinum. 

– Her blir det endelig «mer til dem som trenger det mest», konkluderer en fornøyd tannlegepresident.

– Dette er helt i tråd med de innspillene som vi har gitt til politikerne gjennom de siste årene. At ordningen med tilskudd til undersøkelse for pasienter 75 år og eldre nå bortfaller, har vi ingen innvendinger mot, fordi den ikke traff dem som har de største behovene. Det håper vi de nye ordningene vil gjøre, sier Steinum.

– Vi er glad for at regjeringen nå vil forbedre situasjonen for dem som lider av munntørrhet. Det nye tilbudet til helt eller delvis tannløse personer som ikke kan bruke løstsittende protese i underkjeven, er et nytt skritt i riktig retning, understreker Camilla Hansen Steinum, som også støtter styrkingen av tilbudet til tortur- og voldsutsatte.

Solberg-regjeringens forslag

I forslaget til statsbudsjett for 2014 øker den nye regjeringen bevilgningen til tannhelsefeltet med 55 mill. kroner ut over det som opprinnelige var foreslått. Endringene er knyttet til:

– 15 mill. kroner til styrking av ny stønadsordning til tannløse
– 20 mill. kroner til styrking av stønad til tannbehandling ved munntørrhet
– 80 mill. kroner i redusert bevilgning ved å avvikle gratis tannhelsekontroll for eldre over 75 år
– 100 mill. kroner i økt anslag til behandlinger med refusjon fra folketrygden, fordi det er registrert en større økning i slike behandlinger enn tidligere anslått

Dette kommer i tillegg til de 40 mill. kronene som Stoltenberg-regjeringen ønsket å styrke tannhelsefeltet med, fordelt med:

– 30 mill. kroner i ny stønadsordning til behandling med implantatfestede proteser for personer uten egne tenner i underkjeven
– 10 mill. kroner til tannhelsehjelp til personer med medisinske sykdommer eller lidelser, og som har store tannhelseproblemer.

Avvikling av gratis tannhelsekontroll for eldre over 75 år

Ordningen ble innført 1. juli 2013. Formålet var å sikre regelmessig tannhelsekontroll hos eldre, for å forhindre uheldig og uverdig forfall av tannhelsen. Svært mange eldre har imidlertid regelmessig kontakt med tannhelsetjenesten fra før. Det er dessuten sannsynlig at mange over 75 år får stønad til tannbehandling fra folketrygden på grunnlag av medisinske tilstander eller lidelser, eller på grunnlag av tannhelsesykdommer eller skader.

Helt eller delvis tannløse personer

Ny stønadsordning til behandling med implantatfestede proteser i underkjeven for personer som er helt eller delvis tannløse og som ikke har mulighet for å bruke løstsittende protese i underkjeven. Det foreslås refusjon med 100 pst. av honorartakst.

I tillegg foreslås stønad til nødvendig behandling med ny protese i overkjeven for de som faller inn under ovennevnte stønadsordning, og som er helt eller delvis tannløse i overkjeven. Det tas utgangspunkt i at behandlingen ikke krever implantatforankring. Kostnadsanslaget er derfor lavere enn for behandling av underkjeven.

Styrking av stønad til tannbehandling ved munntørrhet

Personer med omfattende munntørrhet kan i dag få stønad fra folketrygden dersom munntørrheten skyldes enten sykdom, aldring eller bivirkninger ved bruk av legemidler. Munntørrhet er ofte noe den enkelte selv ikke kan hindre. For mange medfører munntørrhet ekstra utvikling av karies og økt behov for tannbehandling, samt plager med å spise og snakke. Stønaden er i dag begrenset til om lag 50–75 pst. av honorartakst, avhengig av type behandling. Det foreslås å øke stønaden til et nivå på om lag 70–80 pst. av honorartakst.

Tortur- og voldsutsatte

Det er behov for å bygge opp tilbudet til tortur- og voldsutsatte ytterligere. De aktuelle personer har store tannhelseproblemer, og mange er ikke i stand til å motta tannbehandling uten samtidig å få behandlet sin angst for tannbehandling.

– Regjeringen Solberg vil styrke tilbudet med 5 mill. kroner til fylkeskommunenes tannhelsetilbud til tortur- og voldsutsatte og pasienter med sterk angst for tannbehandling (odontofobi).
– Stoltenberg-regjeringen foreslo opprinnelig å styrke tilbudet med 6 mill. kroner.

Forslaget innebærer at samlet bevilgning til tannhelsetilbud til tortur- og voldsutsatte og odontofobi øker fra 12 mill. kroner i 2013 til 23 mill. kroner i 2014.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *