Integreringsmeldingen – gjennomføringen er godt i gang

Rukhshanda Jabeen sammen med Inga Marte Thorkildsen. Jabeen har fått hjelp til å få jobb gjennom kvalifiseringsprogrammet Ny sjanse.
Rukhshanda Jabeen sammen med Inga Marte Thorkildsen. Jabeen har fått hjelp til å få jobb gjennom kvalifiseringsprogrammet Ny sjanse. Foto: Barne,- likestillings- og inkluderingsdepartementet

Den 26. oktober 2012 fremmet regjeringen Stoltenberg Meld.St. 6 (2012-2013) En helhetlig integreringspolitikk – mangfold og fellesskap for Stortinget. Meldingen ble behandlet i Stortinget den 21. mars 2013, og fikk bred tilslutning.

Alle skal med
Det viktigste målet i regjeringens integreringspolitikk å sørge for at alle som bor i Norge får brukt ressursene sine og tar del i fellesskapet.  Meldingen til Stortinget inneholder en rekke tiltak på mange samfunnsområder som sammen vil bidra til dette målet. Regjeringen har kommet langt i å iverksette de varslede tiltakene siden meldingen ble lagt fram:

Flere i jobb
Regjeringen har styrket satsingen på økt sysselsetting. Arbeidet med å heve kvaliteten og effektiviteten i norskopplæringen og introduksjonsprogram er styrket blant annet gjennom en ny tilskuddsordning med kommunale utviklingsmidler. ”Jobbsjansen” er innført som en permanent ordning, og det er satt i gang en rekke prosjekter som vil komme innvandrere som står langt fra arbeidsmarkedet til gode.

Kompetanseløft for skoler og barnehager
Barn og unge med innvandrerbakgrunn skal ikke møte flere barrierer enn andre barn og unge, verken i samfunnet eller i sin egen familie. At barnehager og skoler er tilpasset mangfoldet blant sine elever er sentralt for å oppnå dette. Regjeringen har derfor satt i gang et femårig kompetanseløft for ansatte i barnehager, grunnskole og videregående opplæring. Det er også igangsatt et prosjekt med gratis deltids skolefritidsordning på en skole i Oslo, og forsøkene med gratis kjernetid i barnehager  i utvalgte områder fortsetter og er styrket. Regjeringen har også lagt fram Handlingsplan mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet (2013- 2016).

Likeverdige helsetjenester for alle
Alle som bor i Norge skal ha tilgang til likeverdige helse- og omsorgstjenester. Som et ledd i dette arbeidet har regjeringen lansert en Nasjonal strategi for innvandrerhelse for perioden 2013 -2017. For å styrke likeverdige offentlige tjenester for alle og bidra til økt rettssikkerhet til alle landets innbyggere, er gode tolketjenester viktig. I august ble det oppnevnt et offentlig utvalg som skal gå gjennom dagens tolketjenester og foreslå løsninger for å heve kvaliteten på tolketjenesten.

Raskere bosetting av flyktninger
Regjeringen har også ønsket et mer forpliktende samarbeid med kommunesektoren, for å øke antallet flyktninger som blir bosatt i en kommune fra mottak, og for at de skal bli bosatt raskere. Det er derfor inngått en ny og mer forpliktende bosettingsavtale med KS.

Vi trenger innvandrernes kompetanse
Handlingsplanen Vi trenger innvandrernes kompetanse lagt fram, med flere tiltak som blant annet vil bidra til bedre bruk av innvandreres medbrakte kompetanse og utdanning i det norske samfunnet. I tillegg til å forlenge perioden for den pågående Handlingsplanen for å fremme likestilling og hindre etnisk diskriminering, har regjeringen har også varslet at en ny handlingsplan mot etnisk diskriminering skal legges fram i 2014. Dette er bare noen av tiltakene og initiativene som er satt i gang som en oppfølging av integreringsmeldingen. Departement og direktorat er også godt i gang med oppfølgingen av de øvrige tiltakene i meldingen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *