Integreringsmeldingen – gjennomføringen er godt i gang

Den 26. oktober 2012 fremmet regjeringen Stoltenberg Meld.St. 6 (2012-2013) En helhetlig integreringspolitikk – mangfold og fellesskap for Stortinget. Meldingen ble behandlet i Stortinget den 21. mars 2013, og fikk bred tilslutning. Alle skal med Det viktigste målet i regjeringens integreringspolitikk å sørge for at alle som bor i Norge får brukt ressursene sine og…