Holder løftet om en prosent til bistand

Regjeringen vil bevilge 31,522 milliarder kroner til utviklingssamarbeid i 2014. Dette er en økning på 1,314 milliarder kroner fra saldert budsjett 2013. Med dette videreføres prinsippet om å gi 1 prosent av anslått bruttonasjonalinntekt til internasjonal solidaritet.  

– Flere europeiske land tvinges til å stramme inn livreima både hjemme og ute, og bistandsbudsjetter kuttes. Norge er blant de land som har klart seg aller best gjennom finanskrisen, og bør derfor fremdeles gi en krone av hver 100-lapp vi tjener i bistand til verdens fattige. Dette gir oss mulighet til å satse på en mer rettferdig utvikling for de menneskene i verden som trenger det aller mest, sier utviklingsminister Heikki Eidsvoll Holmås.

Rettferdig fordeling
Varig fremgang i kampen mot fattigdom krever både økonomisk vekst og rettferdig fordeling. Oppfølging av «Meld. St. 25 (2012-2013) Dele for å skape – Demokrati, rettferdig fordeling og vekst i utviklingspolitikken» har høy prioritet. I 2014 foreslås en økning på 300 millioner kroner til dette, inkludert økt støtte til frivillige organisasjoner for å styrke deres arbeid med rettferdig fordeling.

Olje for utvikling og Skatt for utvikling er også sentrale satsinger for regjeringen.

Erfaringen med denne typen bistand er at kostnadene er lave og potensialet stort.

– Begrenset norsk støtte kan gjøre at utviklingsland mangedobler sine skatteinntekter fra bl.a. internasjonale utvinningsselskaper. Slik kan utviklingsland få inntekter til å satse på helse- og utdanning for hele befolkningen, sier utviklingsminister Holmås.

Kampen mot skatteparadiser og ulovlig kapitalflyt blir også viktig. 

Utdanning
Regjeringen foreslår å trappe opp utdanningssatsingen med 150 millioner kroner i 2014 til om lag 1,750 milliarder kroner. Regjeringen foreslår samtidig at støtten til utdanning trappes opp til tre milliarder kroner i løpet av de neste fire årene. Norge har tatt et særlig ansvar for å gi barn som opplever krig, krise og konflikt tilgang til utdanning. Økningen fremover vil særlig fokusere på kvalitet i utdanningen og økt tilgang til ungdomsskole, spesielt for jenter.

– Å sikre jenter utdanning utover grunnskole har vist seg å være avgjørende for å utsette ekteskap og barnefødsel. Det gir også kvinner større mulighet for å ta selvstendige valg slik at de kan stå på egne ben økonomisk, sier utviklingsminister Holmås. 

Grønn strøm
Over en milliard mennesker mangler tilgang til elektrisitet og dette hindrer økonomisk vekst og sosial utvikling. Norge satser stort på utbygging av klimavennlig fornybar energi i fattige land og foreslår en økning på 56,7 millioner kroner til totalt 2,1 milliarder kroner i 2014. 

Klima
Klimaendringene utgjør en av vår tids aller største internasjonale utfordringer.  Klima- og skogprosjektet er en av Norges viktigste satsinger på dette feltet, og er også et godt eksempel på at miljø- og utviklingstiltak underbygger hverandre.  Budsjettet for satsingen foreslås videreført i 2014, og regjeringen anbefaler Stortinget å slutte seg til intensjonen om at klima- og skogprosjektet videreføres på minst dette budsjettnivå fram til 2020.

– Initiativet er god klimapolitikk og god utviklingspolitikk. For å oppnå varige globale reduksjoner i utslipp fra avskoging må man sørge for en bærekraftig økonomisk utvikling for menneskene som lever i og av skogen, sier Holmås. 

Matsikkerhet og fisk for utvikling
I bistandsbudsjettet i dag lanseres en ny satsing – «Fisk for utvikling» – som blant annet skal støtte opp om bærekraftig ressursforvaltning, forvaltning og institusjonsbygging, småskala fiske, næringsutvikling og bekjempelse av fiskerikriminalitet. Fisk utgjør i gjennomsnitt 20 prosent av alt proteininntak i utviklingsland. I kyststater i Vest Afrika som Sierra Leone og Ghana kommer 60-70 prosent av proteinet folk spiser fra fisk. I år bevilges blant annet 190 millioner kroner til den pågående byggingen av nytt maritimt forskningsskip (Dr. Fridtjof Nansen).

I budsjettet for 2014 foreslås en økning på 150 millioner kroner til å følge opp regjeringens strategi for Matsikkerhet i et klimaperspektiv. Dette er en del av opptrappingen av støtten på totalt 500 millioner kroner i perioden 2013-2015.

– Et viktig mål er å nå småbrukere og spesielt kvinnene. Vi vet at mange kvinner i dag ikke har hverken bruks- eller eiendomsrett i flere land i Afrika. Gjennom politisk dialog og et godt faglig samarbeid, ønsker vi å bidra til en mer rettferdig fordeling av godene, forteller Holmås. 

Andre satsinger
Det foreslås også økt støtte til nødhjelp og humanitær bistand, vaksinering mot polio og global helse, satsing på menneskerettigheter i Latin-Amerika og regionale tiltak og strategiske partnerskap i Asia. Informasjonsstøtten til sivilt samfunn økes også.

Det er gjort en stor innsats gjennom de siste årene når det gjelder å sikre kvaliteten av bistanden og dokumentere resultater. Utenriksdepartementet, Norad og ambassadene arbeider kontinuerlig med dette. I Utenriksdepartementets budsjettproposisjon for 2014 er det inkludert et eget vedlegg om effektene av norsk utviklingssamarbeid.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *