Vil ta imot flyktninger fra Syria

Tatt under demonstrasjon i 2011. Foto: Rødt Nytt
Tatt under demonstrasjon i 2011. Foto: Rødt Nytt

Regjeringen har foreslått en tilleggskvote på 1 000 plasser for flyktninger fra Syria. I tillegg foreslår regjeringen å styrke saksbehandlingskapasiteten i utlendingsforvaltningen og øke tilskuddet til kommuner med asylmottak.

– Det er maktpåliggende at vi nå viser solidaritet med menneskene i Syria som flykter for å redde livet sitt. Men også overfor Syrias naboland som har et voldsomt press mot seg, sier justis- og beredskapsminister Grete Faremo.

Regjeringen har besluttet å foreslå en tilleggskvote på 1 000 plasser for flyktninger fra Syria som er anerkjent som flyktninger av Høykommissæren for flyktninger (UNHCR).

Derfor foreslår regjeringen å øke bevilgningen knyttet til overføringsflyktninger med 185,5 millioner kroner over Barne-, inkludering- og likestillingsdepartementets budsjett, fem millioner kroner over Utenriksdepartementets budsjett og 7,6 millioner kroner over Justis- og beredskapsdepartementets budsjett.

Rask saksbehandling. Det har over lengre tid vært en positiv utvikling i saksbehandlingstiden i Utlendingsdirektoratet (UDI). Det bidrar til at regjeringen kan føre en rettferdig asylpolitikk, der søkeren får avklaring raskt og de som ikke oppfyller vilkårene for opphold, kan returneres.

Sammenlignet med saldert budsjett 2013 er prognosene for antallet asylsøknader som budsjettforslaget baserer seg på, satt opp fra 9 000 til 11 000. Regjeringen foreslår derfor å øke bevilgningen til UDI med 20,4 millioner kroner, for å øke saksbehandlingskapasiteten. Prognosene er svært usikre. Asylankomstene til Norge økte sommeren 2013.

– Rask behandling av asylsaker er viktig både for den enkelte søker og for å sikre asylinstituttets legitimitet, sier Faremo.

Økt vertskommunetilskudd. Regjeringen foreslår å styrke vertskommunetilskuddet til kommuner med asylmottak med 40 millioner kroner. 

– Det er viktig at kommuner som har asylmottak, får dekket utgifter til oppgaver som de er forpliktet til å utføre i tilknytning til mottakene, sier Faremo.

Økningen i vertskommunetilskuddet vil sikre at kommunene i større grad får dekket utgifter knyttet til helse, barnevern, tolk og administrasjon. Tilskuddet per ordinære plass økes med i overkant av 43 prosent. De øvrige satsene prisjusteres.

Forslaget er basert på en ekstern evaluering av vertskommunetilskuddet, som viste at tilskuddet i 2011, i et utvalg kommuner, ikke dekket kommunenes reelle utgifter.

– Økningen skal sikre at personer i asylmottak får de tjenestene de har krav på, sier Faremo.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *