EUs første antikorrupsjonsrapport

I en fersk rapport anslår EU at korrupsjon koster økonomien i EUs medlemsland omtrent 120 milliarder euro årlig. Justisråd Astrid Solhaug ved EU-delegasjonen rapporterer.

EUs kommissær for innenrikssaker, Cecilia Malmström, presenterte 3. februar Europakommisjonens første rapport om korrupsjon i EUs medlemsland. Korrupsjon antas å koste økonomien i EU-landene om lag 120 milliarder euro i året.

I rapporten evalueres alle EUs medlemsland, og det gis konkrete anbefalinger for hva som bør forbedres og hvordan for hvert land. Offentlige anskaffelser løftes frem som et risikoområde, og er viet et eget kapittel i rapporten.

Høyere korrupsjonsrisiko regionalt og lokalt enn nasjonalt
Risikoen for korrupsjon anses generelt som høyere på regionalt og lokalt nivå enn nasjonalt, blant annet grunnet mindre kontroll. De fleste medlemslandene har nødvendig lovverk og institusjoner for å forebygge og bekjempe korrupsjon. Likevel er det store variasjoner mellom medlemslandene i utforming og implementering av regelverk, tiltak, kontroll og strafforfølging.

Rapporten er et ledd i gjennomføringen av Europakommisjonens antikorrupsjonspakke som ble lansert sommeren 2011. I antikorrupsjonspakken annonserte Kommisjonen at de vil publisere en slik rapport hvert annet år, og rapporten som ble offentliggjort 3. februar er den første av disse.

Rapporten bygger på data fra eksisterende mekanismer for overvåkning av korrupsjon som Europarådets medlemsgruppe for stater mot korrupsjon (GRECO), Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD), FNs konvensjon mot korrupsjon (UNCAC) samt informasjon fra myndigheter, sivilt samfunn, uavhengige eksperter og forskere i medlemslandene.

Analyserer hvert medlemsland
Rapporten inneholder et generelt kapittel som oppsummerer hovedfunn og beskriver trender, og et eget kapittel om korrupsjon i forbindelse med offentlige anskaffelser. Videre inneholder den 28 landkapitler som gir analyser av situasjonen i hvert enkelt medlemsland og anbefalinger for videre innsats. Rapporten inneholder også resultatene fra to Eurobarometer-spørreundersøkelser om borgeres og firmaers oppfatning av og erfaring med korrupsjon.

Rapporten slår fast at situasjonen og innsatsen på korrupsjonsfeltet varierer mellom medlemslandene. Det er generelt behov for styrket innsats og økt bevissthet. Særlig trekkes det frem at offentlige anskaffelser er et risikoområde, blant annet fordi svært store beløp brukes på anskaffelser av varer og tjenester til det offentlige hvert år.

Europakommisjonen ønsker nå å samarbeide med medlemslandene om oppfølging av funn og anbefalte tiltak i rapporten. De vil også etablere et program for deling av erfaringer og beste praksis som skal være et verktøy både for myndighetsorganer og andre involverte i det videre arbeidet.

Blant de anbefalte tiltakene er

  • bedre standarder for ansvarliggjøring og integritet
  • kontrollmekanismer i offentlige etater/myndighetsorganer
  • håndtering av interessekonflikter
  • anbefalinger for hvordan man kan håndtere korrupsjon på lokalt nivå og i statseide selskaper
  • effektivisering av politi og rettsvesen og beskyttelsesmekanismer for varslere
  • tiltak for å begrense risikoen for bestikkelser i utlandet og metoder for å gjøre lobbyvirksomhet mer transparent
  • utvikle innovative elektroniske verktøy for økt transparens

De nordiske landene, Tyskland, Nederland og England trekkes frem som land som er kommet langt i arbeidet mot korrupsjon, med generelt lave nivåer av korrupsjon og gode tiltak og mekanismer for forebygging og bekjempelse.  Middelhavslandene, Romania og Bulgaria trekkes frem som land hvor det fortsatt er til dels store utfordringer knyttet til korrupsjon og hvor mye bør gjøres. Kommissær Malmström understreket likevel i sin tale at alle EU-land er berørt, det finnes ingen «korrupsjonsfri sone» i EU.

Neste rapport vil komme om to år, og skal blant annet vise hvordan de anbefalte tiltakene i denne rapporten er fulgt opp og hvilke resultater arbeidet har gitt.

Mer informasjon
Du kan lese rapporten i sin helhet her.

Pressemelding, en kort oppsummering land for land og kommissær Malmströms tale er tilgjengelig her.

Les mer om hvordan Norge samarbeider med Transparency International for å bekjempe korrupsjon i forbindelse med EØS-midlene her.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *