Utredning om nasjonal telefon for utsatte for vold i nære relasjoner og voldtekt

Det er gode argumenter for å etablere en nasjonal telefon for mennesker med voldsrelaterte erfaringer, ifølge NKVTS. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) har på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet utredet behovet for etableringen av en nasjonal telefontjeneste for utsatte for vold i nære relasjoner…