Mangelfull oppfølging etter behandling for ruspasienter

Pasienter som er på rusinstitusjon opplever å måtte vente for lenge på behandling og at forberedelsen og oppfølgingen etter behandling er mangelfull. Dette viser den første nasjonale brukerundersøkelse som er utført for ruspasienter på døgninstitusjon.

– Vi skal ha et mer brukerorientert helsevesen og da er slik undersøkelser avgjørende. Jeg er glad for at vi har fått denne undersøkelsen som viser hvordan pasienter som er på rusinstitusjon opplever tjenestene de får. Det gir oss gode muligheter til å forbedre tjenestene til det beste for disse pasientene, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Møtt med respekt

64 prosent opplever å ha hatt stort eller svært stort utbytte av behandlingen, mens 28 prosent har hatt en del utbytte og åtte prosent lite/ikke noe utbytte.

77 prosent opplevde at de ble tatt i mot på institusjonen på en tilfredsstillende måte, mens 80 prosent opplevde å ha blitt møtt med høflighet og respekt. 87 prosent opplevde å måtte vente på et tilbud ved institusjonen, hvorav 38 prosent svarte at de ventet ganske lenge eller altfor lenge.

Mangelfull oppfølging etter behandling

78 prosent av respondentene svarte at hjelpen de tidligere hadde mottatt fra kommunen ikke i det hele tatt, i liten grad eller i noen grad har vært tilfredsstillende. Av de som har vært innlagt før var det hele 88 prosent som opplevde ikke å ha fått tilfredstillende hjelpe fra kommunen.

Rundt 70 prosent opplevde i liten/ingen grad å ha fått hjelp av behandler med forberedelser til utskrivning, mens 22 prosent opplevde å få tilfredsstillende hjelp fra kommunen.

– Undersøkelsen viser at det er et stort forbedringspotensiale på en rekke områder. Mange opplever å vente for lenge før de får behandling og altfor mange opplever at de ikke får god nok hjelp til å mestre livet etter behandling. Det bekrefter at vi må intensivere innsatsen på dette området og derfor er regjeringen nå i gang med en opptrappingsplan på rusfeltet, sier Høie.

I budsjettet for 2014 er det satt av midler til kjøp av 200 nye behandlingsplasser innen døgnbehandling, samtidig er 333 millioner kroner øremerket til kommunalt rusarbeid.

Undersøkelsen ble gjennomført på én avtalt dag i september 2013 blant 1070 voksne pasienter, 16 år eller eldre. Av 1070 personer var det 978 som svarte, en svarprosent på 91 prosent. Dette er langt høyere enn det som er vanlig ved pasientundersøkelser på andre områder. 98 døgninstitusjoner, både offentlig og private er med i undersøkelsen. Institusjoner fra alle helseregionene var med i undersøkelsen.

Noen viktige funn i undersøkelsen

Ventetid og mottakelse

 • 87 prosent opplevde å måtte vente på et tilbud ved institusjonen, hvorav 38% svarte at de ventet ganske lenge eller altfor lenge.
 • 77 prosent opplevde å bli tatt i mot på en tilfredsstillende måte.

Behandlere/personale

 • Noe over halvparten hadde gode erfaringer med behandler, mens resterende opplevde at denne kontakten ikke var tilfredsstillende.
 • 45 prosent har «ikke i det hele tatt», «i liten grad» eller «i noen grad» fått nok tid til samtaler med behandlerne/personalet.
 • 80 prosent opplevde å ha blitt møtt med høflighet og respekt.

Behandlingen

 • 64 prosent opplever ikke å ha fått tilfredsstillende hjelp med psykiske og fysiske plager.
 • Et flertall (54%) opplever i stor eller svært stor grad å ha hatt innflytelse på behandlingen.
 • 64 prosent opplever å ha hatt stort eller svært stort utbytte av behandlingen (28% en del utbytte, 8% lite/ikke noe utbytte).

Forberedelse til tiden etter utskrivning

 • Rundt 70 % opplever i liten/ingen grad å ha fått hjelp av behandler med forberedelser til utskrivning, mens et mindretall (22%) har opplevd å få tilfredsstillende hjelp fra kommunen.
 • 72 prosent mente at behandlerne/personalet «ikke i det hele tatt», «i liten grad» eller «i noen grad» hadde samarbeidet godt med pasientens pårørende.
 • 78 prosent svarte at hjelpen fra kommunen ikke i det hele tatt, i liten grad eller i noen grad har vært tilfredsstillende. Av de de som har vært innlagt før var det 88 % som opplevde ikke å ha fått tilfredstillende hjelpe fra kommunen.
 • 39 prosent av pasientene oppgav ruskonsulenten som den personen/instansen som var viktigst for dem i kommunen.
 • 37 prosent av pasientene oppgav fastlegen som den personen/instansen som var viktigst for dem i kommunen.

Les hele rapporten på Kunnskapssenterets nettsider (pdf)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *