De nye midlene skal i hovedsak gå til FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) sin innsats i afrikanske transittland, for blant annet flyktninger fra Syria og Eritrea. Disse programmene er sterkt underfinansierte. Norge vil også gi støtte til Flyktninghjelpens utdanningsprogram for eritreiske flyktninger i Etiopia og styrke det strategiske samarbeidet med Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM).

– Mennesker i alle aldre, også kvinner og barn, tar en enorm risiko i håpet om et bedre liv. Norge vil bidra til å gi mennesker alternativer til å legge ut på den farefulle ferden gjennom afrikanske transittland. Fremover skal Norge ha et målrettet samarbeid med flere partnere om beskyttelsestiltak for flyktninger i transittland og migrasjonsutfordringer, sier Brende.

De enorme menneskelige tragediene som utspiller seg i Middelhavet viser behovet for styrket innsats på flere områder: der norsk utviklingssamarbeid rettet inn mot å hjelpe folk i deres nærområder, ses i sammenheng med den omfattende humanitære støtten fra Norge til kriser der folk drives på flukt. Norge er også aktive i bekjempelse av menneskehandel, der bakmennene blir stadig mer kyniske og velorganiserte.

Et rekordstort antall personer flykter fra krig, konflikt, naturkatastrofer og fattigdom i Afrika og Midtøsten, og tar seg til Europa over Middelhavet. Ifølge UNHCR kom over 218 000 personer til Europa over Middelhavet i fjor. Minst 3500 personer druknet under overfarten. Det er dokumentert svært alvorlige overgrep mot mennesker på flukt langs menneskesmuglerrutene i Sahel og Nord-Afrika. Sannsynligheten er stor for at antall drukningsofre og ofre for overgrep langs smuglerrutene vil øke i 2015.